Vedtekter

Fabelprosalaugets vedtekter (oppdatert 01.01.2016)


 § 1      Foreningens navn

Fabelprosalauget

Foreningen ble stiftet den 15.3.2014.


 § 2      Formål

Foreningens formål er å fremme norsk fabelprosa.


 § 3      Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


 § 4      Medlemmer

Nye medlemmer kan opptas av styret etter egen søknad. Søkere som er selvpublisert, eller publisert hos et forlag som ikke tilbyr redaksjonell hjelp utover språkvask og korrektur, blir vurdert etter hvorvidt de er inkludert i innkjøpsordningen eller har normalkontrakt hos sitt forlag. De som verken har normalkontrakt, forlag med redaksjonell hjelp eller er inkludert i innkjøpsordningen, blir ikke medlem.


 § 5      Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


 § 6      Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer betaler ikke kontingent f.o.m. det året de fyller 67 år. Uførepensjonister og medlemmer som har en lavere brutto årsinntekt enn folketrygdens minstepensjon, kan søke styret om fritak fra å betale kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


 § 7      Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


 § 8      Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på facebook. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.


§ 9      Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.


 § 10      Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det et medlem krever det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


 § 11      Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmeldingen

2. Behandle det reviderte regnskapet

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett

6. Velge:

     a) Leder og nestleder

     b) Regnskapsansvarlig

     c) En vara til styret


 § 12      Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


 § 13      Styret

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer med en vara.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

  1. Representere foreningen utad.
  2. Oppta nye medlemmer.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når tre av styrets medlemmer deltar i et møte. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styremøter kan avholdes digitalt.


 § 14      Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


 § 15      Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.